Statut Fundacji FORTIMA Akademia Filmowego Słowa w likwidacji


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Fundacja FORTIMA Akademia Filmowego Słowa, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Grażynę Adamowicz-Grzyb zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Karolinę Kamińską. W kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Władysława Umińskiego 4 lok. 101 w dniu 21.04.2015 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również z partnerami zagranicznymi.
 4. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie edukacji filmowo-telewizyjnej (oraz w dziedzinie przekładu audiowizualnego) dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja sztuki filmowej, wiedzy o kulturze, filmie, telewizji, tłumaczeniach; promowanie czytelnictwa i kultury języka polskiego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie i promowanie sztuki audiowizualnej, organizowanie festiwali filmowych, realizację filmów;
 • prowadzenie warsztatów filmowych, telewizyjnych, radiowych oraz szkoleń dla nauczycieli;
 • prowadzenie kursów, szkoleń oraz warsztatów z przekładu audiowizualnego i audiodeskrypcji, języka migowego, tworzenia napisów dla niesłyszących;
 • prowadzenie warsztatów twórczego pisania, warsztatów poezji, warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizację i produkcję imprez kulturalno-oświatowych, organizowanie festiwali, seminariów, konferencji, konkursów, produkcja przedstawień, widowisk, koncertów;
 • promowanie czytelnictwa i autorów, pisarzy, poetów; organizowanie imprez promujących czytelnictwo i proces tworzenia;
 • propagowanie edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych; prowadzenie działań edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie edukacji filmowo-telewizyjnej;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie książek, płyt, gier, audiobooków, e-booków;
 • gromadzenie środków finansowych na działalność statutową fundacji;
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi, prowadzącymi działalność o zbliżonym profilu.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 8

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  a) darowizn, spadków, zapisów;
  b) dotacji, subwencji, grantów;
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  d) odsetek bankowych;
  e) innych źródeł.
 2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.
 3. Środki pieniężne Fundacji są lokowane na rachunkach bankowych i bezpiecznych lokatach.
 4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują darowizny lub subwencji w wysokości 1.000 USD zyskują tytuł Sponsora Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej także Zarządem.
 2. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji w celu realizacji zadań programowych Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd Fundacji może składać się z 1 do 5 członków. Fundatorka Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo powoływać i odwoływać członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 10 lat.
 2. Prezes Fundacji ma prawo odwoływać w każdym momencie członków Zarządu w przypadku działań sprzecznych z prawem, szkodliwych dla Fundacji, niewywiązywania się z nałożonych obowiązków, z powodu choroby i niezdolności do sprawowania funkcji członka Zarządu,
  a także z powodu nieprzestrzegania Statutu Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,
  b) odwołania z funkcji Członka Zarządu,
  c) skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  a) realizacja celów statutowych,
  b) sporządzanie planów pracy i budżetów,
  c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  d) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  e) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  f) decydowanie o przyjęciu darowizn, spadków, subwencji i dotacji,

§ 12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 13

Oświadczenia woli za Fundację we wszystkich sprawach składa Prezes Zarządu. Prezes Zarządu Fundacji może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§14

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§15

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku uległby zmianie cel Fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została stworzona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
  i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji na mocy uchwały Zarządu, mogą zostać przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej organizacji o zbliżonych celach.

Prezes Zarządu Fundacji

Grażyna Adamowicz-Grzyb

 

Nr konta Fundacji: 21 1020 1127 0000 1102 0248 9664
----------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy Państwa o wsparcie finansowe dla naszej działalności.
Wpłaty na konto prosimy zapisać jako: "darowizna na cele statutowe".

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą darowiznę!

Copyright © FORTIMA Akademia Filmowego Słowa 2008 - 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję