FORTIMA

AKADEMIA FILMOWEGO SŁOWA
placówka kształcenia ustawicznego

 

Misją naszej placówki jest edukowanie w dziedzinie tłumaczeń, filmu i telewizji.
My też... KOCHAMY KINO!

 

STATUT

SPIS TREŚCI:

 1. Informacje ogólne (nazwa, typ i cel placówki oraz jej zadania)
 2. Osoba prowadząca placówkę
 3. Organy placówki oraz zakres ich zadań
 4. Organizacja placówki
 5. Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki
 6. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki
 7. Zasady przyjmowania uczniów do placówki

§ 1
Informacje ogólne

 1. Nazwa i typ placówki
  FORTIMA Akademia Filmowego Słowa jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzoną przez Grażynę Adamowicz-Grzyb.

 2. Cel placówki
  2.1.Celem powołania placówki jest prowadzenie okresowych szkoleń w formach kursów oraz kształcenia na odległość organizowanych w formach pozaszkolnych w
  zakresie zagadnień przekładu audiowizualnego (w tym dubbingu).
  2.2 Placówka zajmuje się również podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem zawodowym, prowadzi szkolenia dla tłumaczy ustnych, szkolenia z dziedziny filmu telewizji oraz w zakresie kultury języka polskiego i poprawności językowej.
  2.3 Uczestnikami szkoleń są osoby dorosłe.

 3. Zadania
  3.1 Zadaniem podstawowym jest szerzenie i utrwalanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych poprzez dokształcanie, kształcenie i doskonalenie w przyjętych odpowiednio formach, w zakresie problematyki i zagadnień dotyczących tłumaczeń audiowizualnych, jak też innych umiejętności związanych z pracą tłumacza oraz z problematyką filmowo-telewizyjną (w tym: realizacji filmów).
  3.2 Szkolenia odbywają się na zlecenie zainteresowanych osób oraz firm w siedzibie placówki lub u zleceniodawcy.
  3.3 Szkolenia odbywają się w oparciu o programy nauczania opracowane przez prowadzącego placówkę, a także przez pracowników dydaktycznych placówki.
  3.4 Szkolenia prowadzone są w formie kursów oraz kształcenia na odległość.

§ 2
Osoba prowadząca placówkę

Prowadzącym placówkę jest Grażyna Adamowicz-Grzyb. 

§ 3
Organy placówki oraz zakres ich zadań

 

Prowadzący placówkę jest jednocześnie właścicielem i jednoosobowym organem zarządzającym (dyrektorem), który czuwa nad wszystkimi zadaniami koniecznymi do realizacji. 

§ 4
Organizacja placówki

 

 1. Czas trwania szkoleń (kursów) ustalany jest przez prowadzącego placówkę i podawany do wiadomości uczestnika przed wypełnieniem i podpisaniem Formularza zgłoszeniowego na konkretne szkolenie.
 2. Szkolenia prowadzone są na podstawie programów autorskich opracowanych przez prowadzącego placówkę oraz przez pracowników dydaktycznych, po zatwierdzeniu przez prowadzącego placówkę.
 3. Szkolenia odbywają się w salach dydaktycznych wynajmowanych przez placówkę.
 4. Prowadzeniem zajęć zajmuje się prowadzący placówkę lub pracownik dydaktyczny zatrudniany przez prowadzącego placówkę.
 5. Prowadzący placówkę:
  a) ustala z pracownikami dydaktycznymi program szkolenia,
  b) zapewnia materiały (pomoce) dydaktyczne i sprzęt multimedialny potrzebny do przeprowadzenia szkoleń,
  c) zatrudnia pracowników dydaktycznych na zasadzie umów o dzieło, umów-zleceń lub współpracy (z jednostkami gospodarczymi) w celu realizacji zadań i założeń programowych szkolenia.

§ 5
Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki

 1. Prawa i obowiązki pracownika:
  1.1 Pracownik dydaktyczny ma obowiązek rzetelnie realizować program nauczania, zaakceptowany wcześniej przez prowadzącego placówkę.
  1.2 Pracownik dydaktyczny ma obowiązek stale udoskonalać metody nauczania i podnosić swoje kwalifikacje (drogą samokształcenia).
  1.3 Pracownik dydaktyczny ma obowiązek zgłaszać do prowadzącego placówkę uwagi dotyczące programu oraz organizacji zajęć oraz inne, które uzna za ważne dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
  1.4 Pracownik dydaktyczny ma prawo do konsultacji z prowadzącym placówkę w zakresie merytorycznego przygotowania zajęć.
  1.5 Pracownik dydaktyczny ma prawo do wynagrodzenia. Sposób wynagradzania regulowany jest odrębnymi umowami z pracownikiem dydaktycznym lub z jego pracodawcą.

 2. Prawa i obowiązki uczestnika szkoleń (ucznia):
  2.1 Uczestnik szkolenia (uczeń) ma prawo do:
  a) zapoznania się z programem nauczania oraz statutem placówki,
  b) zgłaszania swoich uwag odnośnie do organizacji zajęć oraz ich szczegółowej tematyki,
  c) do oceny swojej pracy,
  d) do indywidualnych konsultacji z pracownikiem dydaktycznym lub prowadzącym placówkę w celu uzupełnienia zaległości.
  2.2 Uczestnik szkolenia (uczeń) ma obowiązek:
  a) regularnie uczestniczyć w zajęciach,
  b) sumiennie wykonywać prace domowe zlecone przez prowadzącego zajęcia, zgodnie z programem szkolenia.
  2.3 Prowadzący placówkę ma prawo skreślić uczestnika z listy uczniów w przypadku gdy w ustalonym terminie (przed rozpoczęciem szkolenia) nie wniesie on (lub inny ustalony płatnik) opłaty za udział w szkoleniu. Sposób postępowania regulujący inne szczegółowe sytuacje reguluje par. 6 pkt. 3.
  2.4 W przypadku skreślenia z listy uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłat za szkolenie.
  2.5 Warunkiem zaliczenia kursu (otrzymania Zaświadczenia) jest uczestnictwo w 80% zajęć edukacyjnych, a także wykonywanie prac domowych. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona na piśmie.

§ 6
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki

 

 1. Środki finansowe na działalność placówki pochodzą z opłat za szkolenia, które są wnoszone przez uczestników lub płatników.
 2. Wysokość opłat za szkolenie ustalana jest przez prowadzącego placówkę i podawana do wiadomości uczestników przed podpisaniem zgłoszenia na szkolenie.
 3. Wpłata należności może być wnoszona w dwóch ratach. W wyjątkowych przypadkach prowadzący placówkę wyraża zgodę na uczestnictwo w szkoleniu bez wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia. W tego typu przypadkach obowiązuje indywidualna umowa z uczestnikiem szkolenia.

§ 7
Zasady przyjmowania uczniów do placówki

 1. Placówka stosuje zasadę „otwartych drzwi”; o przyjęciu na szkolenie nie decydują egzaminy wstępne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończona szkoła średnia oraz dysponowanie umiejętnościami np. językowymi na poziomie wymaganym przez odpowiednie szkolenie.
 3. Przyjęcia uczestnika na szkolenie dokonuje prowadzący placówkę.
 4. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy (uczniowie) otrzymują bezpłatnie szczegółowe informacje na temat:
 5. a) celów konkretnych szkoleń,
 6. b) tematyki zajęć,
 7. c) ich organizacji,
 8. d) prowadzących,
 9. e) finansowania (zgodnie z aktualną ofertą).
 10. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przez osobę zainteresowaną szkoleniem oraz spełnienie wymagań związanych z jego finansowaniem (patrz: § 6).

Copyright © FORTIMA Akademia Filmowego Słowa. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www